شیر شلنگی زرد

شیر شلنگی پوسته فلزی

شیر شلنگی کلیدی کرم

قو تو کاسه پوسته فلزی

قو دیواری پوسته فلزی

آفتابه پوسنه فلزی

شیر لباس شویی

پسوار فیلتردار 1/2

پسوار فیلتر دار 3/8

دنباله بلند پوسته فلزی