شیر شلنگی زرد

شیر شلنگی پوسته فلزی

شیر شلنگی کلیدی کرم

 قو توکاسه پوسته فلزی

قو دیواری پوسته فلزی

شیر لباسشویی

آفتابه پوسته فلزی

پیسوار فیلتردار 1/2

پیسوار فیلتر دار  3/8

دنباله بلند پوسته فلزی